Program

W Motylkowej Akademii dzieci uczestniczą w codziennych, systematycznie odbywających się zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela – wychowawcę grupy.

Uwzględniają one realizację „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”, programów nauczania zatwierdzonych przez MEN i autorskich programów nauczycieli.

Zajęcia dydaktyczne obejmują edukację językową, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną i ruchową. W czasie prowadzonych zajęć nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, które wspomagają rozwój dziecka. Są to:

Glottodydaktyka (prof. B. Rocławskiego)

Metoda oparta o zabawy dydaktyczne, której celem jest wczesne nauczenie dziecka płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, a także kształtowanie świadomości ortograficznej. Metoda ta daje możliwość indywidualnego podejścia, pozwala dziecku rozwijać się we własnym tempie, rozbudza poznawczo, uczy logicznego myślenia, rozwija sferę motywacyjną. Usprawnia percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową, motorykę małą, kształtuje orientację przestrzenną, zapobiega powstawaniu dysleksji i dysortografii.

Dziecięca matematyka (prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)

Metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Poprzez gry, zabawy i ciekawe zadania kształtuje orientację przestrzenną , dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia.

Pedagogika zabawy

Metoda wykorzystująca w procesie dydaktyczno-wychowawczym zabawy przy muzyce, taniec, śpiew, gest, ułatwiająca wzajemne poznanie i integrację grupy, wprowadzająca odprężenie i relaks, rozwijająca wyobraźnię oraz ćwicząca zręczność i sprawność manualną.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.

Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Pozostałe zajęcia programowe

Zajęcia programowe to także te, które są prowadzone przez nauczycieli – instruktorów, a których celem jest oddziaływanie na różne sfery, tak aby wspierać u dziecka wszechstronny rozwój. Dlatego wszystkie dzieci w Motylkowej Akademii uczestniczą w zajęciach z:

  • rytmiki
  • gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy
  • bajkoterapii
  • logopedii
  • języka angielskiego + konwersacji
  • języka hiszpańskiego
  • filozofii

Przeczytaj wiecej o zajęciach programowych